Cập nhật vắn tắt tình trạng dịch bệnh Covid-19 tại Úc theo số liệu của trang mạng 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ 

vào lúc 03:48 GMT, ngày 19 tháng Sáu, 2020