Cập nhật vắn tắt tình trạng dịch bệnh Covid-19 tại Úc theo số liệu của trang mạng https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/  vào lúc 05:41 GMT, ngày 11 tháng Năm, 2020

 

 

 

Updates

 

 

May 10 

Updates

12 new cases in Australia [source] [source] [source] [source]