Cập nhật vắn tắt tình trạng dịch bệnh Covid-19 tại Úc theo số liệu của trang mạng https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/  vào lúc 01:46 GMT, ngày 13 tháng Năm, 2020

 

 

 

 

 

CẬP NHẬT VẮN TẮT DỊCH BỆNH CORONAVIRUS Covid-19 TẠI ÚC NGÀY 12 THÁNG Năm, 2020.