Hoạt động chuyên môn

Hoạt động chuyên môn

Chi phí dịch vụ

Mức giảm có thể dao động 15-17% thậm chí tới 50% tùy từng hãng và từng chặng, nhờ tình hình giá nhiên liệu bay giảm gần nửa cũng như áp lực...