Chi phí dịch vụ

Chi phí dịch vụ

Hoạt động chuyên môn

Mức giảm có thể dao động 15-17% thậm chí tới 50% tùy từng hãng và từng chặng, nhờ tình hình giá nhiên liệu bay giảm gần nửa cũng như áp lực...