Thứ sáu, 14/06/24, 09:25 Australia/Sydney


The Salvation Army Australia
Salvation Army là một phong trào quốc tế. Sứ mệnh của chúng tôi là rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và nhân danh Ngài đáp ứng nhu cầu của con người bằng tình yêu thương và không phân biệt đối xử.
Đời sống
Thứ sáu, 14/06/24, 09:25 Australia/Sydney