https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Spotlight/Pages/Israel-celebrates-73-years-of-independence-14-April-2021.aspx#

 

 

Cứu Chúa Jêsus phán, "Vậy hãy học hiểu chuyện ngụ ý từ cây vả: Khi nhánh của nó còn non, và mới ra lá, thì các ngươi biết rằng mùa hè gần đến. Các ngươi cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều đó, thì hãy biết rằng thời kỳ đó gần đến, ở ngay nơi cửa" (Ma-thi-ơ 24:32-33 theo Kinh Thánh KJV).  Hầu hết những người Do Thái tin Cứu Chúa Jêsus (believing Jews/ Messianic Jews) hiểu lời phán của Chúa về cây vả (fig tree) chỉ về nước Do Thái/Israel (https://www.factsaboutisrael.uk/last-days-timeline-is-tied-to-israel/) (đọc thêm Jê-rêmi 24:3-7, Ô-sê 9:10, v.v...). Chúa thánh khiết, công bình, và không vị nể ai. Dân Do Thái là dân sự của Ngài cũng bị sửa phạt khi họ lìa bỏ Ngài mà thờ thần tượng theo thế gian: Vương quốc phía Bắc (Israel) bị bắt làm phu tù qua A-sy-ri (Assyria) vào năm 722 BC và vương quốc phía Nam (Judah) bị bắt làm phu tù qua Ba-by-lôn (Babylon) vào năm 586 BC. Sau 70 năm tại Ba-by-lôn, Chúa đã đem họ về xây dựng lại đất nước, chuẩn bị cho sự Giáng Sinh làm Người của Cứu Chúa Jêsus. Nhưng vì họ đã chối bỏ Chúa Jêsus và đòi đóng đinh Ngài trên thập tự giá, nên Đức Chúa Trời đã sửa trị họ. Vào năm 70 tướng La Mã Titus đã đem quân đến tàn phá nước Do Thái, và họ bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Trong Thế Chiến II, khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc Xã giết chết! Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai (700 BC/ cách đây khoảng 2.700 năm) nói trước là Ngài sẽ đem dân Do Thái trở về đất nước của họ “từ bốn góc đất” là từ khắp nơi trên thế giới (Ê-sai 11:12), và Ngài đã giúp họ trở về tái lập quốc vào năm 1948, sau 1.878 năm! Một quốc gia bị mất nước gần hai ngàn năm mà có thể trở về lập quốc! Trong cả lịch sử thế giới, nước Do Thái là nước duy nhất đã có thể làm được điều đó vì Chúa toàn năng và thành tín đã giúp họ như Ngài đã hứa. Những nước Hồi Giáo chung quanh đã họp lại để đánh nước Do Thái vào năm 1948, 1967, và 1973 nhưng họ không thắng hơn được.

 

Dân Do Thái là chiếc Đồng Hồ của thế giới, sự tái lập quốc của họ báo hiệu cho thế giới biết ngày Chúa trở lại rất gần. Bạn đã chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại chưa?

 

 

 

Giải Đáp Thắc Mắc về Kinh Thánh và Niềm Tin Cơ Đốc

Bạn có biết nguồn gốc của nước Do Thái/Israel không? Chúng ta đã nói đến A-đam và Ê-va, tổ phụ của loài người, vì nghe theo lời cám dỗ của Ma-quỉ, nên đã phạm tội, và do đó mà tội lỗi và sự chết vào trong thế gian (Sáng Thế Ký đoạn 3; Rô-ma 5:12). Đức Chúa Trời đã phán với Ma-quỉ sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Và Ta sẽ để sự thù nghịch giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi của ngươi và dòng dõi của người nữ; Người sẽ giày đạp đầu của ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân của Người (Sáng Thế Ký 3:15 theo Kinh Thánh KJV). Dòng dõi của người nữ nói trước về sự Giáng Sinh của Con Đức Chúa Trời hạ mình làm Người, sinh bởi người nữ đồng trinh. Ma-quỉ đã cắn gót chân của Ngài khi nó dùng Ju-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa và dùng giới lãnh đạo Do Thái đòi ép Tổng trấn La-mã Phi-lát đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng Chúa đã thắng (giày đạp đầu) Ma-quỉ qua sự phục sinh và thăng thiên của Ngài. Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình cứu rỗi đó từng bước một.

 

Ngài đã chọn Áp-ra-ham làm ông tổ của dân Do Thái, cũng là dân sự của Ngài, để qua đó Cứu Chúa Jêsus hạ mình làm Người. Chúa hứa với ông Áp-ra-ham (lúc đó là Áp-ram) rằng, Và Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, và làm danh của ngươi được nổi tiếng, và ngươi sẽ thành một phước hạnh. Ta sẽ ban phước cho những người nào chúc phước ngươi, và Ta sẽ rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và ở nơi ngươi mà hết thảy những bộ tộc trên đất sẽ được ban phước(Sáng Thế Ký 12:2-3). Chúa cũng hứa ban cho Áp-ra-ham và dân Do Thái đất Ca-na-an, hiện nay là nước Do Thái (Sáng Thế Ký 12:7; 15:18; 17:8; v.v...). Chúng ta thấy Chúa đã hoàn thành lời hứa của Ngài. Cứu Chúa Jêsus đã hạ mình làm Người theo dòng dõi của Áp-ra-ham, thuộc dòng Vua Đa-vít. Ngài được sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, cũng thuộc dòng Vua Đa-vít, con cháu của Áp-ra-ham. Hết thảy người nào tin cậy, đầu phục và kính thờ Chúa đều được ban phước.

 

Mặc dù dân Do Thái bất kính bị Chúa sửa phạt tản lạc khắp nơi, nhưng rốt lại họ cũng được Ngài đem về miền Đất mà Ngài hứa ban cho tổ phụ của họ là Áp-ra-ham. Chúa thật thành tín biết bao! Bạn có hết lòng tin cậy Chúa không?

 

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua số 0403 126 053 hoặc email: brisbanebpc@gmail.com (www.brisbanebpc.org.au).