Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Chính phủ Úc đã ra công bố về các liều vắc xin COVID-19 tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên.

 

 

Hãy đọc tiếp để biết thêm về chương trình tăng cường và khi nào quý vị có thể tiêm liều này.

 

 

 

Vì sao có chương trình liều tăng cường?.

 

Các loại vắc xin COVID-19 hiện có ở Úc – Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer) và Spikevax (Moderna) – đều rất công hiệu bảo vệ mọi người để tránh bị bệnh nặng, để tránh vào bệnh viện và tử vong. Những vắc xin này cũng có tác động rất lớn làm giảm nguy cơ bị mắc COVID-19 và truyền vi rút cho người khác.

 

 

Chính phủ Úc đã bắt đầu triển khai việc tiêm liều tăng cường cho những người đã hoàn tất liệu trình chính gồm hai liều vắc xin cách đây ít nhất là sáu tháng.

 

 

Điều quan trọng mọi người cần biết là hai liều vắc xin COVID-19 cung cấp sự bảo vệ rất tốt, đặc biệt là để phòng bệnh nặng.

 

 

Liều tăng cường trong thời gian từ sáu tháng trở lên sau liều thứ hai, sẽ đảm bảo là công hiệu bảo vệ từ hai liều đầu sẽ được tăng mạnh và lâu bền hơn. Liều tăng cường còn có công dụng hỗ trợ phòng tránh vi rút lây lan.

 

 

Quý vị không nên vội vàng tiêm liều tăng cường trước sáu tháng tính từ hai liều đầu, ngay cả trường hợp quý vị đi nước ngoài hoặc có những lo ngại gì khác. Quý vị có thể tự tin rằng liệu trình hai liều đã tiêm, cho quý vị được bảo vệ đầy đủ trong thời gian ít nhất là sáu tháng.

 

 

 

Tôi làm thế nào để được tiêm liều vắc xin COVID-19 tăng cường?.

 

Các liều vắc xin COVID-19 là miễn phí cho tất cả mọi người ở Úc, kể cả liều tăng cường.

 

 

Quý vị có thể đến bác sĩ, phòng tiêm chủng của chính phủ, hoặc tiệm thuốc tây có tham gia tiêm chủng để tiêm liều vắc xin COVID-19 tăng cường.

 

 

Để lấy hẹn tiêm liều vắc xin COVID-19 tăng cường, vào trang australia.gov.au, hoặc gọi số 1800 020 080. Để sử dụng dịch vụ thông dịch, gọi số 131 450.

 

 

Nếu quý vị không nhớ mình tiêm liều thứ hai vào thời điểm nào, thì quý vị có thể tìm chi tiết đó trong giấy chứng nhận tiêm vắc xin COVID-19 của mình. Vào trang servicesaustralia.gov.au để có thông tin về cách truy cập giấy chứng nhận của quý vị. Hoặc, nếu đã tiêm liều thứ hai tại phòng mạch của bác sĩ, thì quý vị có thể hỏi họ.

 

 

 

Liều tăng cường và liều thứ ba khác nhau thế nào?

 

Các chuyên gia chủng ngừa của Úc, Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Úc về Chủng ngừa (Australian Technical Advisory Group on Immunisation - ATAGI), khuyến nghị liều vắc xin COVID-19 thứ ba cho mọi người từ 12 tuổi trở lên là người suy yếu miễn dịch nặng. Khả năng đề kháng của những người suy yếu miễn dịch nặng là thấp hơn so với dân chúng. Họ cần liều thứ ba này để được sự bảo vệ tương đương với những người khác tiêm hai liều.

 

 

Những người hội đủ điều kiện tiêm liều thứ ba nên tiêm liều này trong thời gian từ hai tháng tới sáu tháng sau lần tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ hai, coi đây là liệu trình vắc xin đầu của họ.

 

 

Liều vắc xin COVID-19 thứ ba khác với liều vắc xin COVID-19 tăng cường. Hiện nay không có khuyến nghị tiêm liều tăng cường cho người bị suy yếu miễn dịch nặng đã hoàn tất liệu trình chính gồm ba liều vắc xin COVID-19.

 

 

Tôi đến đâu để có thêm thông tin?

 

Điều quan trọng là quý vị được thường xuyên cập nhật thông tin về chương trình chủng ngừa COVID-19 từ các nguồn chính thức và đáng tin cậy.

 

 

Vào trang health.gov.au/covid19-vaccines-languages để có thêm thông tin bằng tiếng Việt. Quý vị cũng có thể gọi cho Đường dây Hướng dẫn Quốc gia về vi rút Corona và Vắc xin COVID-19 qua số 1800 020 080. Để sử dụng dịch vụ thông dịch, gọi số 131 450.

 

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.