Trong bối cảnh Ấn Độ phong tỏa toàn quốc chống dịch Covid-19, một cảnh sát đã sáng tạo ra cách lan truyền thông điệp chống coronavirus SARS-CoV-2 hiệu quả.Trong bối cảnh Ấn Độ phong tỏa toàn quốc chống dịch Covid-19, một cảnh sát đã sáng tạo ra cách lan truyền thông điệp chống coronavirus SARS-CoV-2 hiệu quả.

 

http://danviet.com.au/video