\

 

SYDNEY – Kết quả từ một nghiên cu được thc hin bi 17 nhà khoa hc t Vin Khí tượng Hoàng gia Hà Lan, Đi hc New South Wales, Đi hc Oxford, Vin Khoa hc Khí quyn và Khí hu Zurich, Trung tâm nghiên cu khí quyn quc gia Hoa Kỳ, Đi hc công ngh Delft cho biết biến đổi khí hậu làm gia tăng 30 phần trăm nguy cơ cháy rừng tại Úc..

Nghiên cu đã xem xét Ch s thi tiết gây cháy - mt thước đo gm các điu kin thi tiết mô t nguy cơ cháy rng - khu vc Đông Nam Úc. Đây là khu vc b nh hưởng nng n nht bi các v cháy rng 2019/2020. Nghiên cu đã so sánh các điu kin hin nay vi khí hu vào khong năm 1900, s dng các quan sát và mô hình khí hu.

 

Các nhà nghiên cu cũng xem xét nhit cc đoan và hn hán khí tượng (thi kỳ có lượng mưa thp), nhng yếu t quan trng ca Ch s thi tiết gây cháy.

 

S tun có nhit đ cao Đông Nam Úc, như trong tháng 12/2019, xut hin nhiu hơn gp 2 ln so vi năm 1900 do nh hưởng ca con người đi vi khí hu. Sóng nhit năm 2019/2020 đây cũng nóng hơn 1-2 đ C so vi khong năm 1900.

 

Lượng mưa cc thp có nh hưởng nhiu nht đến thi tiết gây cháy. Mc đ cc đoan v khô hn hng năm ngày càng trnên ph biến và theo h sơ ghi nhn được Đông Nam Úc thì năm 2019 là năm khô hn nht tính t năm 1900.

 

T năm 1979, các điu kin dn đến cháy rng được mô t bi Ch s thi tiết gây cháy đã xu đi nhanh hơn so vi mô phng ca các mô hình khí hu. Tuy các mô hình khí hu cho thy s biến đi khí hu do con người gây ra đã làm tăng ít nht 30% kh năng ha hon Đông Nam Úc nhưng các nhà nghiên cu kết lun rng mc tăng thc s có th còn cao hơn.

 

Mt s mi liên h khác gia biến đi khí hu và nguy cơ ha hon Úc vượt quá phm vi nghiên cu, chng hn nhưcác ngun gây cháy và nhng mùa cháy kéo dài làm gim kh năng áp dng bin pháp đt trước đ phòng chng cháy rng.