Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ

NDIS Language Interpreting Services

 

Author: National Disability Insurance Scheme (NDIS)

Language: Vietnamese/ Tiếng Việt

Type of resource: Webpage

 

 

NDIS - Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ

 

Tờ thông tin này bao gồm thông tin dành cho người khuyết tật cần dịch vụ thông dịch ngôn ngữ.

 

 

Những điều quý vị cần biết

Dịch vụ Thông dịch là sự chuyển đổi các lời trao đổi từ ngôn ngữ của người chọn sử dụng ngôn ngữ đó sang tiếng Anh. Các Dịch vụ Thông dịch được cung cấp bởi TIS National, đại diện cho Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (NDIS).

 

TIS National ký hợp đồng với hơn 3.000 thông dịch viên được chứng nhận trên toàn nước Úc, phục vụ hơn 160 ngôn ngữ khác nhau.

 

 

Cách thức gọi điện đến NDIS

Quý vị có thể gọi thẳng tới TIS National theo số 131 450 để yêu cầu nói chuyện với NDIS ở số 1800 800 110.

 

 

Hiểu về NDIS

Người tham gia NDIS và người chăm sóc không bị tính phí cho các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ.

 

Vai trò của thông dịch viên là dịch các nội dung được trao đổi. Điều này có nghĩa là họ không thể đưa ra cho quý vị lời khuyên về NDIS.

 

Nhân viên Lập Kế hoạch NDIS, Dịch vụ Can thiệp Sớm Những năm Đầu đời (Early Childhood Early Intervention Services) và Dịch vụ Điều hợp Khu vực Địa phương (Local Area Coordination Services) có thể giúp quý vị sắp xếp một thông dịch viên.

 

 

Lập kế hoạch

Nhân viên Lập Kế hoạch NDIS, Dịch vụ Can thiệp Sớm Những năm Đầu đời (Early Childhood Early Intervention Services), Dịch vụ Điều hợp Khu vực Địa phương (Local Area Coordination Services) hay Điều hợp viên Hỗ trợ của quý vị sẽ sắp xếp một thông dịch viên được chứng nhận cho quý vị.

 

Quý vị có thể dẫn theo một thành viên gia đình hay bạn nói được tiếng Anh tới cuộc hẹn, nhưng NDIS vẫn sắp xếp cho quý vị một thông dịch viên.

 

Khi có thể, thông dịch viên sẽ được đặt hẹn cho các cuộc họp trực diện với NDIS của quý vị, trong khi dịch vụ thông dịch qua điện thoại sẽ được sử dụng cho các cuộc trao đổi ngắn gọn, đơn giản.

 

NDIS có thể cung cấp một kế hoạch cho người tham gia bằng ngôn ngữ mà quý vị hay người chăm sóc lựa chọn.

 

 

Sử dụng Kế hoạch NDIS của quý vị

Nhà cung cấp dịch vụ NDIS của quý vị có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ thông dịch để giúp quý vị sử dụng các dịch vụ hỗ trợ mà quý vị đã tài trợ trong kế hoạch của mình.

 

Nhà cung cấp Dịch vụ NDIS hay Điều hợp viên Hỗ trợ của quý vị sẽ sắp xếp một thông dịch viên hỗ trợ ngôn ngữ trực tiếp hay qua điện thoại.

 

Các hỗ trợ thông dịch ngôn ngữ không nằm trong kế hoạch NDIS của quý vị.

 

Quý vị có thể yêu cầu Nhà cung cấp Dịch vụ NDIS của mình sắp xếp một thông dịch viên nhất định cho mỗi lần gặp họ, ví dụ, nếu quý vị muốn cùng một thông dịch viên hay chọn thông dịch viên là nam hoặc nữ.

 

Nhà cung cấp NDIS có đăng bạ, bao gồm Điều hợp viên Hỗ trợ, có thể đăng ký với TIS National để cho phép người tham gia NDIS và người chăm sóc của họ tiếp cận với các thông dịch viên do NDIS tài trợ.

 

 

Muốn biết thêm thông tin

NDIS – 1800 800 110

 

 

Đối với người cần thông dịch viên

TIS National 131 450

 

 

Đối với người bị khiếm thính hay nói khó

TTY: 1800 555 677

Nói và Nghe: 1800 555 727

Tiếp âm internet: Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc

 

www.relayservice.gov.au

 

 

 

NDIS in Vietnamese

 Lưu lai thành tập tin pdf  

Những thông tin bên dưới:

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc liên hệ với NDIS, xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450. 

Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ 

Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ

Language interpreting services

Tập sách dành cho người tham gia 

Ba tập sách dành cho người tham gia được soạn thảo để trợ giúp cho người khuyết tật và người tham gia trên suốt lộ trình NDIS của họ 

Tập sách 1 –  Nộp đơn xin NDIS   

Booklet 1 – Applying for the NDIS

Trong tài liệu này có những gì? 

NDIS làm gì? 

Ai giúp cung cấp NDIS? 

Các bước nộp đơn xin NDIS 

Tài trợ của NDIS trả cho những gì? 

Tập sách 2 –  Lập kế hoạch NDIS của quý vị 

Booklet 2 – Creating your NDIS plan

Trong tài liệu này có những gì? 

Chuẩn bị cho buổi bàn thảo lập kế hoạch của quý vị 

Quý vị lập kế hoạch như thế nào? 

Thông tin về các mục tiêu của quý vị 

Tập sách 3 – Sử dụng Kế hoạch NDIS của quý vị 

Booklet 3 – Using your NDIS plan

Trong tài liệu này có những gì?

Quý vị bắt đầu kế hoạch NDIS của mình như thế nào? 

Sử dụng kế hoạch của quý vị 

Bắt đầu các hỗ trợ và dịch vụ của quý vị 

Duyệt lại kế hoạch của quý vị 

Giúp con quý vị 

Help for your child

Bản Tôn chỉ Dịch vụ Dành cho Người tham gia - Tạo sự khác biệt cho những người sử dụng NDIS

Participant Service Charter

Khuyết tật tâm lý xã hội, phục hồi và NDIS

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

Khuyết tật tâm lý xã hội là thuật ngữ dùng để miêu tả tình trạng khuyết tật có thể do các vấn đề về sức khoẻ tâm thần gây ra.

Psychosocial disability is the term used to describe disabilities that may arise from mental health issues.

Lộ trình NDIS Nhóm khiếm thính 0-6 tuổi

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Lộ trình NDIS Nhóm khiếm thính 0-6 tuổi

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Hướng dẫn tự quản lý

Guide to self-management

Hướng dẫn này sẽ giúp mọi người hiểu những lợi ích của việc tự quản lý, vai trò và trách nhiệm và làm thế nào để tự quản lý một cách hiệu quả.

This guide will help people understand the benefits of self-management, roles and responsibilities and how to self-manage effectively.

Hướng dẫn tự quản lý

Guide to self-management

Chiến lược Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ 2018

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Chiến lược Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ 2018

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Chiến lược LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Chiến lược LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Thuật ngữ thông dụng cho NDIS

Glossary of NDIS key words

Thuật ngữ thông dụng cho NDIS

Glossary of NDIS key words