CANBERRA – Bộ Quốc phòng Úc đang điu tra 55 sự vic - mt phn ca cuc điu tra kéo dài nhiu năm v cáo buc rng các binh lính Úc phm ti ác chiến tranh trong thi gian phc v Afghanistan.

Tng Thanh tra Lc lượng Quc phòng Úc vừa tiết lộ Úc đang điu tra hơn 50 cáo buc ti ác chiến tranh ca lc lượng đc nhim Úc Afghanistan, trong đó có v sát hi dân thường và các tù nhân.

Báo cáo thường niên ca Tng Thanh tra Lc lượng Quc phòng Úc cho biết 55 sự vic riêng r đang được điu tra. Báo cáo cho biết nhng cáo buc này liên quan ch yếu đến vic sát hi "nhng người không phi chiến binh hoc không còn là chiến binh" cũng nhưi x tàn nhn" vi nhng người này.

Cuc điu tra nói trên bt đu được tiến hành vào năm 2016 đ đáp li điu mà cơ quan giám sát quân s Úc gi là "tin đn" v "sai phm rt nghiêm trng" trong hơn mt thp k qua ca các thành viên Lc lượng đc nhim Úc Afghanistan.

Cuc điu tra do thm phán Paul Brereton đng đu. Hin 338 nhân chng đã được triu tp và cuc điu tra đang đi đến nhng bước cui cùng ca giai đon thu thp bng chng.

Mt đơn v binh sĩ đc nhim ca Úc cùng vi các lc lượng đng minh và M được trin khai ti Úc k t sau v tn công khng b tòa tháp đôi ca M ngày 11/9/2001.

Đến năm 2014, T chc Hip ước Bc Đi Tây Dương (NATO) cùng các nước đng minh đã rút các lc lượng chiến đu khi Afghanistan.