STEP TUTORING - Regent Park NSW 2143

Gia sư tiếng Anh – từ lớp 7 đến lớp 12

 

Giáo trình theo quy định của Bộ Giáo Dục Tiểu bang NSW.

Mỗi lớp tối đa 6 học sinh, 1.5 tiếng/buổi (lesson)

 

*Lớp 7-8: $50/buổi  *Lớp 9-10: $55/buổi   *Lớp 11-12: $60/buổi.

 

Trả tiền trước 5 buổi học

 

Cô giáo hiện là luật sư hành nghề có bằng Thạc sĩ Luật, Chứng chỉ về nghiên cứu tiếng Anh.

 

Từng dạy tiếng Anh bậc high school 10 năm nên có kiến thức sâu rộng về giáo trình tiếng Anh (NAPLAN và HSC. Cô đã từng dạy nhiều học sinh với trình độ và từ các trường khác nhau (tuyển, tư, công,...).

 

Học sinh của Cô đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt và nhiều phụ huynh rất hài lòng.

 

Rebecca: 0406 921 996    

email: steptutoringnsw@gmail.com