Trợ cấp Child Care Subsidy (CCS) dành cho gia đình nào có hai con từ  5 tuổi trở xuống đi mẫu giáo sẽ được bắt đầu từ ngày 7 tháng Ba, 2022. Nguồn: Naomi Shi from Pexels

 

 

 

Từ ngày 7 tháng Ba 2022, các gia đình có nhiều hơn một trẻ em từ 5 tuổi trở xuống đi nhà trẻ mẫu giáo có thể được nhận trợ cấp giữ trẻ CCS cao hơn cho một số trẻ em.

 

Thông tin chính thức trên mạng của Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm xác nhận kể từ ngày 7 tháng Ba, một số gia đình có đông con sẽ nhận được sự trợ giúp nhiều hơn trong chi phí giữ trẻ.

 

Những gia đình nhận được hoặc sẽ đủ điều kiện cho trợ cấp giữ trẻ, Child Care Subsidy (CCS), sẽ được nhận khoản trợ cấp cao hơn nếu tổng thu nhập của gia đình họ dưới $354.305 đô la và có nhiều hơn một đứa trẻ từ 5 tuổi trở xuống, đang đi nhà trẻ hoặc mẫu giáo.

 

Chính phủ cho biết sẽ tự động tính ra khoản trợ cấp cao hơn cho các gia đình thỏa điều kiện và bắt đầu chi trả từ ngày 7 tháng Ba 2022 bằng cách xác định đứa trẻ nào là 'trẻ có tỷ lệ tiêu chuẩn' và trẻ nào là 'trẻ có tỷ lệ cao hơn'.

 

'Trẻ có tỷ lệ tiêu chuẩn' thường là đứa trẻ lớn nhất trong gia đình đủ tiêu chuẩn nhận CCS từ 5 tuổi trở xuống. Đối với đứa trẻ này, các gia đình sẽ tiếp tục nhận được mức CCS tiêu chuẩn mà họ đủ điều kiện dựa trên ước tính thu nhập của gia đình họ. Đối với những trẻ em sinh vào cùng một ngày, chẳng hạn như trẻ sinh đôi, chính phủ sẽ tự động xác định một trẻ là 'trẻ có tỷ lệ chuẩn' nhưng các bậc phụ huynh cũng có thể tự chọn trong trường hợp này.

 

'Trẻ có tỷ lệ cao hơn' thường là (những) đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đủ điều kiện trong gia đình, và từ ngày 7 tháng Ba, các gia đình sẽ nhận được tỷ lệ trợ cấp giữ trẻ nhiều hơn cho các em.

Mức trợ cấp CCS cao hơn là bao nhiêu?

Các gia đình sẽ nhận được khoản trợ cấp cao CCS hơn 30% cho 'trẻ có tỷ lệ cao hơn'. Đây là mức tăng 30% đối với tỷ lệ CCS tiêu chuẩn và giới hạn ở mức tối đa là 95%.

 

Các gia đình vẫn sẽ tiếp tục nhận được mức CCS tiêu chuẩn của họ cho 'trẻ có tỷ lệ tiêu chuẩn' và bất kỳ trẻ em nào từ 6 tuổi trở lên.

 

Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ CCS tiêu chuẩn, là một tỷ lệ phần trăm dựa trên thu nhập gia đình năm tài chính 2021–22.

 

 

Chính phủ cho biết sẽ tự động tính toán khoản trợ cấp CCS cao hơn cho các gia đình 'tiêu chuẩn' và bắt đầu chi trả trực tiếp cho các dịch vụ giữ trẻ từ ngày 7 tháng Ba 2022 để giảm bớt chi phí cho các bậc phụ huynh.

 

Tuy nhiên các 'gia đình kết hợp' (gia đình mà mỗi cha mẹ hoặc người chăm sóc nhận CCS cho những đứa trẻ khác nhau trong gia đình của họ) sẽ có khung thời gian hơi khác hơn, sẽ tiếp tục nhận được CCS tiêu chuẩn của mình cho đến hết năm tài chính 2021-2022.

 

 

Chính phủ bắt đầu tự động trả khoản trợ cấp cao hơn cho các 'gia đình kết hợp' từ tháng Bảy 2022. Tuy nhiên sẽ trả lại bất kỳ khoản trợ cấp cao hơn nào mà các 'gia đình kết hợp' đủ điều kiện nhận trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng Ba đến tháng Bảy 2022.