Thủ tướng Morrison: Tác đng ca Covid-19 ln hơn rt nhiu khng hong 2008

SYDNEY - Phát biu ti Din đàn Kinh doanh 2020 do báo The Australian Financial Review t chc ti thành ph Sydney ngày 10/3, Th tướng Scott Morrison cnh báo rng nhng nh hưởng kinh tế do dch viêm đường hô hp Covid-19 s ln hơn rt nhiu so vi cuc khng hong tài chính toàn cu năm 2008.

Thủ tướng Morrison cho biết đã đến lúc Chính ph Úc “hy sinh” d báo thng dư ngân sách đ hướng ti mt gói kích thích kinh tế mi, nhm h tr nn kinh tế vượt qua giai đon khó khăn hin nay.

Đ thc hin điu này, Chính phủ Liên bang d kiến thiết lp mt gói kích cu tr giá 10 t đô-la đ h tr nn kinh tế quc gia. C th, gói kích cu s tp trung vào kh năng thúc đy tiêu dùng trong nước, đm bo giúp các doanh nghip, đc bit là doanh nghip va và nh, duy trì hot đng và người dân không b mt vic làm, thông qua gim thuế, tr cp tin lương và “bơm” tin mt.

Ngoài ra, gói kích cu cũng to điu kin h tr tài chính cho các doanh nghip ln đ tiếp tc các kế hoch kinh doanh, đc bit là đu tư.

Ông Morrison nhn mnh mc tiêu ca Chính ph Úc trong năm 2020 là bo v sc khe, phúc li và sinh kế ca người dân.

Bng cách xác đnh cuc khng hong trước mt liên quan ch yếu ti vn đ sc khe cng đng, không phi các “cú trượt” kinh tế, ông Morrison khng đnh các bin pháp ng phó phi là tm thi và kèm theo chiến lược rút lui tài chính phù hp, tránh bước vào “vết xe đ” ca cuc khng hong tài chính toàn cu trước đó.

Th tướng Úc Scott Morrison kêu gi các doanh nghip ln chung tay cùng vi Chính ph, gi vng nn kinh tế bng cách to điu kin thanh khon d dàng cho các nhà cung cp, không sa thi nhân viên, tiếp tc tr lượng, bao gm c ngh phép có lương cho nhân viên, nhng người bt buc phi ngh m hoc cách ly do dch Covid-19.

Trước đó, phát biu vi đài truyn hình Sky News Australia ngày 9/3, B trưởng Tài chính Josh Frydenberg cho biết chính phhin không còn tp trung vào thng dư ngân sách như đã công b vào năm ngoái.

Ông Frydenberg hé l v gói kích thích, khng đnh các bin pháp trin khai c th đang được hoàn tt chi tiết và trong nhng ngày ti s được trin khai c th, ha hn to ra tác đng ngay lp tc trên toàn nn kinh tế.